Actueel

Een flink gevulde Bruidsschat


Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen.

Wanneer de regels van het Rijk naar gemeenten overgaan willen we voorkomen dat deze regels vervallen totdat de gemeente vergelijkbare of vervangende regels heeft opgesteld. Hiervoor is een tijdelijk oplossing, oftewel voorziening, nodig. Dit heet de bruidsschat. Wat betekent dit voor de gemeente en hoe gaan we er mee om?

Wat is de bruidsschat? 

De bruidsschat bestaat uit ongeveer 600 regels uit het huidige Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en het Besluit omgevingsrecht (Bor). De regels gaan over diverse onderwerpen, zoals horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en bouwen.

Keuzes, keuzes

Binnen deze kaders en grenzen hebben de gemeenten bij hun Omgevingsplan nog veel keuzevrijheid. Ten eerste beleidsmatig: welke doelen heeft de gemeente voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving? Ten tweede keuzes over de aanpak, systematiek en structuur van het Omgevingsplan. Tot slot keuzes in het wel of niet overnemen van de regels uit de bruidsschat en de aanvullingsbesluiten. Het is de bedoeling dat deze regels door de gemeenten worden opgenomen in het (definitieve) Omgevingsplan. De gemeente is daarbij vrij de regels te heroverwegen. Bijvoorbeeld over nut en noodzaak, maar ook instrumentkeuze, formulering, etc. De vraag over de regels is dan: wil de gemeente deze behouden, schrappen of aanpassen?

Maak gebruik van het materiaal over de Bruidsschat

Er is al een groot aantal documenten verzameld als basis voor het oppakken van de Bruidsschatregels rond Geluid, Bodem en Geur. Zo kunnen de Friese gemeenten en ketenpartners bepalen wat zij zelf kunnen doen met die Bruidsschatregels over het milieudeel voor het Omgevingsplan. De uitkomsten zijn voor iedere Friese gemeente beschikbaar en op te vragen bij FUMO: info@fumo.nl onder vermelding van bruidsschat omgevingswet. Met deze Bouwstenen kan FUMO ook een basisadvies opstellen voor een gemeente.

 

 Terug naar overzicht

30 december 2021

Deel dit: