Actueel

Enquête De Friese Aanpak: opzet en resultaten


In januari 2022 is een digitale enquête met tien vragen verspreid. De vragen gaan over de werkwijze, het bereiken van de doelen, de meerwaarde, communicatie en open suggesties voor verbetering en doorgroei van De Friese Aanpak. De resultaten zijn nu bekend en geven een duidelijk beeld van de visie van betrokkenen op De Friese Aanpak.

We hebben alle betrokkenen bij DFA gevraagd om de enquête in te vullen. In totaal heeft ongeveer een derde van de ontvangers dat gedaan: 33 stuks. De enquête is daardoor wellicht niet volledig representatief. Maar omdat de antwoorden vrij eenduidig zijn, geven deze toch een aardig beeld van de ervaringen en verbetermogelijkheden volgens de respondenten.

 

·      Beeldvorming (vraag 1 en 2)

De enquête startte met de open vragen: waar staat De Friese Aanpak voor en wat is de belangrijkste meerwaarde in de praktijk voor jou?

Vrijwel alle respondenten (85%) geven als eerste antwoord samenwerking, gevolgd door het ontwikkelen en delen van kennis (37%) en een gestructureerde aanpak (30%). Ook snel en efficiënt werken (22%) en integraliteit van de aanpak (19%) worden meerdere malen genoemd.

Bij de vraag wat de belangrijkste ervaren meerwaarde van De Friese Aanpak is, komen dezelfde antwoorden naar voren. Respondenten wijzen meerdere malen op de meerwaarde van integraal werken voor de kwaliteit van de resultaten en het dienstverleningsniveau.

De uitkomsten sluiten goed aan bij de doelstellingen van De Friese Aanpak (Programmaplan DFA 2021 – 2022):

De meerwaarde van de samenwerking in DFA zit in efficiëntie, integraliteit en samenhang. … De resultaten worden gedeeld met alle deelnemers, partners en de Mienskip…. Zo hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden, en maken we optimaal gebruik van elkaars expertise.

 

·      Doelbereik (vraag 3 en 4)

Va stellingen gingen deze vragen erover in hoeverre de doelstellingen van De Friese Aanpak in 2021 bereikt zijn. De score op deze vragen is hoog (zie figuur 1, klik op afbeelding bij dit artikel om te vergrot). Rond de 70% geeft een score 4 of 5 voor de mate waarin de drempel voor samenwerking is verlaagd. Het gezamenlijk ontwikkelen en delen van kennis en de ruimte voor lokaal maatwerk scoren zelfs nog wat hoger. Alleen de mate waarin is gewerkt aan directe verbeteringen voor de Friese Mienskip heeft een wat lagere score. Dat komt wellicht omdat de focus op de voorbereidingen op de Omgevingswet ligt en de meerwaarde voor de Mienskip pas na de inwerkingtreding van de wet zichtbaar wordt.

De resultaten sluiten goed aan op de doelstellingen uit het Programmaplan:

Het mooie van DFA als aanpak is dat we met de gekozen werkwijze direct werken aan een betere             en laagdrempeliger samenwerking, en ook de samenhang in beleid en uitvoeringsprocessen                    versterken. Beide zijn programmadoelstellingen.

 

  • Meerwaarde (vraag 5 en 6)

Gezien de urgentie van een goede voorbereiding lag de focus van De Friese Aanpak in 2021 op de Omgevingswet, waar het merendeel van de respondenten ook bij betrokken is. Des te opvallender is dat 78% van de respondenten aangeeft De Friese Aanpak als werkvorm ook (zeer) geschikt te vinden voor samenwerking aan andere thema’s. Dit geeft aanleiding om de behoefte en mogelijkheden hiertoe in 2022 nader te verkennen. 

Bij de vraag over de meerwaarde van De Friese Aanpak ten opzichte van al bestaande samenwerkingen, springen met name de gelijkwaardigheid van de partners en de korte lijnen en snelheid/wendbaarheid eruit.

Tips toekomst

Respondenten gaven tips voor het verder verhogen van de meerwaarde van De Friese Aanpak in de toekomst:

  • Vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van De Friese Aanpak;
  • Aanpakken van meer regionale thema’s/opgaven[1] (o.a. in de vorm van omgevingsprogramma’s in kader Omgevingswet);
  • Verder (blijven) versterken van de samenwerking tussen RO en VTH/milieu;
  • Verkennen nadere afstemming met VFG;
  • Versterken bestuurlijke rugdekking/ mandaat om afspraken te maken.

 

·      Communicatie (vraag 7, 8 en 9)

De communicatie van De Friese Aanpak kwam door de zomervakantie en schaarste aan kandidaten relatief laat op gang. Uit de reacties op de enquête blijkt dat dit tot een achterstand heeft geleid. Begin 2022 is het communicatieteam op orde en zijn de communicatiemiddelen beschikbaar.

Communicatiemiddelen

De direct betrokkenen bij De Friese Aanpak weten de communicatiemiddelen van DFA goed te vinden. Ongeveer een kwart komt meermaals per week in aanraking met De Friese Aanpak, en voor een op de vijf is dat gemiddeld één keer per week. Bijna de helft geeft aan één keer per maand in contact te komen met De Friese Aanpak, dat gaat vermoedelijk om de Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief heeft na drie edities begin 2022 230 abonnees. In 2022 is de uitdaging om de zichtbaarheid en herkenbaarheid van De Friese Aanpak verder te verbeteren.

Dielplak

Hoewel ongeveer de helft van de respondenten toegang heeft tot Dielplak, blijft het actieve gebruik nog achter. Respondenten geven aan dat met name het gebruiksgemak nog te wensen overlaat, onder meer door de beveiliging. Hierin zijn inmiddels al zaken verbeterd en begin 2022 kijken we of dit leidt tot een toename van het gebruik.

 

  • Tips en ideeen (vraag 10)

De laatste vraag van de enquête was: “Wat wil je ons nog meegeven over De Friese Aanpak? Deze vraag is niet door alle respondenten ingevuld, maar de meest gegeven reactie is: “ga zo door”. Ook hier wordt het belang van gestructureerd overleg en verder uitbouwen van de communicatie meermaals benadrukt. Met daarbij aandacht voor procesregie, gedeeld eigenaarschap en het vervolg geven aan (bestuurlijke) keuzen. Verder noemen respondenten het belang van actieve betrokkenheid van de gemeenschappelijke regelingen en de behoefte aan themabijeenkomsten (liefst op locatie).

 

 Terug naar overzicht

17 februari 2022

Deel dit: