Actueel

Stand van zaken implementatie Omgevingswet in Fryslân: hoe staan we ervoor?


De Friese Aanpak ondersteunt de Friese overheden bij de implementatie van de Omgevingswet. Naast gemeenten, provincie en waterschap doen ook de uitvoeringsdiensten mee. Maar hoe staat die implementatie ervoor? Wat is er al klaar? Welke risico zien we en hoe spelen we daar op in?

We werken in Fryslân inmiddels ruim een jaar samen aan de interbestuurlijke voorbereidingen op de Omgevingswet. De gezamenlijke Friese aanpak is gericht op de door de VNG opgestelde lijst met minimale acties: welke voorbereidingen moeten gemeenten minimaal getroffen hebben vóór de inwerkingtredingsdatum van de wet? Hoewel ieder bevoegd gezag zelf verantwoordelijk is voor een goede en tijdige implementatie van de Omgevingswet, is voor verschillende onderdelen interbestuurlijke afstemming noodzakelijk. Deze afstemming is voortvarend opgepakt in gezamenlijke werkgroepen. Een aantal werkgroepen heeft hun taken inmiddels ook al opgeleverd. Tijd voor een uitgebreid overzicht van waar we staan.

Ketensamenwerking, Bruidsschat, Toepasbare regels

De werkgroep ketensamenwerking heeft gedetailleerde samenwerkingsafspraken opgeleverd en deze afspraken in april overgedragen aan de lijn. Ook de werkgroepen Bruidsschat en Toepasbare regels hebben de afgesproken taken recent opgeleverd, via de links lees je wat die taken zijn. De werkgroepen blijven beschikbaar voor vragen en eventuele updates. Toetsing van de resultaten gebeurt de komende maanden in praktijksessies, om ervaring op te doen en eventuele verbeteringen aan te brengen. Voor Toepasbare regels zijn al praktijkgerichte vervolgsessies in voorbereiding.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

De regiegroep DSO ondersteunt de bevoegde gezagen bij het op orde krijgen van de nieuwe software voor de Omgevingswet. Dat is door de landelijke vertragingen in het DSO en de problemen bij softwareleveranciers een flinke klus. Goed werkende software en aansluitingen zijn nodig om interbestuurlijk te kunnen oefenen met de Omgevingswet. De mogelijkheden voor versnelling zijn helaas beperkt. Verwachting is dat een deel van de softwareleveranciers voor de zomer nog een flinke slag maakt, zodat oefenen direct in de nieuwe omgeving mogelijk wordt. De regiegroep DSO en de VNG werken samen aan gerichte interbestuurlijke oefensessies. Verwachting is dat deze na de zomer volop draaien. Intern oefenen veel overheden ook al volop) Waar software nog niet werkt zoekt men verder naar (tijdelijke) oplossingen.

Financiële effecten en werkplaats Omgevingsplan

Als extra taak ondersteunt De Friese Aanpak een werkgroep Financiële effecten van de Omgevingswet en de ontwikkeling van een werkplaats Omgevingsplan voor Fryslân. Veel gemeenten liggen achter met de voorbereidingen op het Omgevingsplan. Over deze onderwerpen lees je meer in een volgende nieuwsbrief.

Wat is er nog nodig?

Met de opgeleverde resultaten en het uitstel van de wet tot in ieder geval 1 januari 2023, zien we dat er nu vooral behoefte is aan interbestuurlijk oefenen in de praktijk. Eind 2021 is op gemeentelijke schaal al gestart met praktijksessies. Na de zomer wordt dit in samenwerking met VNG verbreed naar interbestuurlijke gezamenlijke oefensessies, inclusief de uitvoeringsdiensten. Doel is het testen van de (samenwerking tussen) softwarepakketten, toetsen van de interbestuurlijke ketenafspraken en kennis en ervaring opdoen op de werkvloer. Daarnaast blijft de focus liggen op oefenen, oefenen, oefenen. Belangrijk aandachtspunt is dat de acties vanuit de ketentesten en oefensessies, intern verder worden opgepakt en gecheckt. Het ligt voor de hand om de regie hiervan bij de programmamanager (of diens opvolger in de lijn) neer te leggen.

Friese Aanpakkers

Kortom, de tijd dat we de Omgevingswet ‘er bij’ doen is écht voorbij. Het werken aan en met de Omgevingswet moet snel ‘dagelijkse praktijk’ worden. Focus zoveel mogelijk op het eigen maken van de (ook interbestuurlijke!) werkprocessen in de lijn, op de werkvloer. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij medewerkers zelf. Heb je vragen hebt over jouw rol hierin of over andere veranderingen door de Omgevingswet? Stel ze aan je programmamanager. De Friese Aanpak en VTH managers blijven de interbestuurlijke afstemming en samenwerking natuurlijk stimuleren en ondersteunen.

 Terug naar overzicht

31 mei 2022

Deel dit: