Samenwerking Friese overheden

De Friese Aanpak

Wat is De Friese Aanpak?


Friese overheden komen samen verder

De Friese Aanpak (DFA) staat voor de samenwerking van de Friese overheden: de Provincie Fryslân, de 18 Friese gemeenten, het Wetterskip en de FUMO. De overheden werken samen aan opgaven waar alle deelnemende overheden belang bij hebben. Bijvoorbeeld de implementatie van de Omgevingswet, biodiversiteit en klimaatadaptie.

De meerwaarde van de samenwerking in DFA zit in efficiëntie, integraliteit en samenhang. Speerpunten van de samenwerking zijn de integrale aanpak van thema’s en het stimuleren van kennis en ervaring delen.

 

Werkwijze

Samenwerking binnen DFA is praktijkgericht en laagdrempelig. Kleine groepen ambtenaren en specialisten werken op projectmatige basis samen, waarbij men kennis deelt en resultaten boekt. Binnen deze projecten staat de leefomgeving centraal. We werken we samen om een bijdrage te leveren aan de Mienskip.

 

Transparantie

Transparantie is ontzettend belangrijk binnen DFA . We betrekken elkaar en resultaten en kennis delen we met alle deelnemers, partners en de Mienskip. We maken die kennis en resultaten ook publiek toegankelijk, zodat niet iedereen zelf het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Zo kunnen alle deelnemers optimaal gebruik maken van De Friese Aanpak.

 

Communicatie

Communicatie speelt een belangrijke rol binnen onze samenwerking. Onze communicatie is erop gericht transparantie, vertrouwen en zichtbaarheid te vergroten. Zo draagt onze communicatie eraan bij dat iedereen tijdig wordt betrokken en geïnformeerd.

 


Samen verder

In Fryslân hebben gemeenten, provincie en Wetterskip Fryslân de handen ineen geslagen. Om te bgeinnen met de voorbereiding van de Omgevingswet (inwerkingtreding juli 2022). Maar ook voor het aanpakken van andere complexe en actuele vraagstukken war alle overheden mee te maken krijgen. 


DFA (kopie) (kopie)

 

Deel dit: