Omgevingslab Gezondheid

Resultaten labs

Opvallende resultaten


Uit het Omgevingslab Gezondheid zijn en aantal opvallende resultaten naar voren gekomen.

  • Gezondheid is een van de onderdelen die integraal moet worden meegenomen in de Omgevingsvisie. Het is zodoende genoemd als één van de vier leidende principes in het Integratielab, gezondheid is een belangrijk thema die blijvend aandacht vraagt.
  • Gezondheid in de fysieke leefomgeving: er is een breed palet van onderdelen waar je op in kunt zetten, van beschermen naar bevorderen tot faciliteren.
  • Loslaten versus reguleren; publieke gezondheid versus keuzevrijheid van het individu.
  • Enerzijds is er het belang van de individuele vrijheid en de verantwoordelijkheid om eigen ‘ongezonde’ keuzes te maken; anderzijds een overheid die toeziet op een ‘gezonde’ samenleving en steeds vaker geconfronteerd wordt met problemen waarin de optelsom van individuele gedragingen en keuzes een belangrijke rol speelt, van klimaatverandering tot leefstijl gerelateerde ziekten. Vrijheid versus gezondheid.
  • Een gezonde omgeving kun je als overheid niet alleen aan werken, om doelen te bereiken moeten we met de belanghebbende partijen aan de slag.

Opbrengst van het lab

In het Omgevingslab Gezondheid is gewerkt aan een bouwsteen Gezondheid. Het onderwerp gezondheid in de fysieke leefomgeving is allereerst gedefinieerd, kortom: Waar hebben we het over?

Een gezonde omgeving nodigt uit tot gezond gedrag, heeft zo min mogelijk negatieve invloed op de gezondheid en wordt door mensen als prettig ervaren. Een gezonde leefomgeving is dan ook een omgeving die rijk is aan schone lucht en natuur, waar gezonde keuzes makkelijk en logisch zijn en ook voorziet in een kwalitatieve en toegankelijke infrastructuur (voor werk, winkels, onderwijs, dienstverlening, gezondheidszorg, openbaar vervoer, etc.).

Bij het werken aan een gezonde omgeving zijn een aantal aandachtspunten genoemd, zaken waar je niet altijd invloed op hebt: calamiteiten, gedrag, grenzen aan kennis, verschillende typen gebieden.

Vier strategieën om gezondheid een plek te geven in de Omgevingsvisie zijn opgenomen in de bouwsteen: Gezondheid staat centraal, Plaats één thema voorop, Koppel gezondheid mee in ruimtelijke plannen en Geen ambitie in het kader van gezonde leefomgeving.

In de bouwsteen zijn voorbeelden beschreven op welke wijze gezondheid kan worden vertaald in de instrumenten van de Omgevingswet: Programma en Omgevingsplan. Denk bijvoorbeeld aan milieuaspecten, zoals fijnstof, hitte, geluid etc. Bevorderen van bewegen en het faciliteren van ontmoetingsplekken.


Bouwsteen Omgevingslab Gezondheid

Bekijk hier de volledige bouwsteen van Omgevingslab Gezondheid en andere achtergrond documenten.

Deel dit: