Omgevingslab Modern Bestuur

Resultaten

Opvallende resultaten en keuzes/dilemma's


Minder beleid, meer vrijheid en duidelijke spelregels. Durven de Friese bestuurders dat te bieden? En op welke gronden? Omgevingslab Modern Bestuur gaat zowel over samenwerking tussen de overheden als over eigen regie, meedoen en meedenken door inwoners van Fryslân.

In de vele gesprekken met de Friese samenleving in de Omgevingslabs, komt steeds weer de rol van de overheid naar voren. Ook de nieuwe Omgevingswet vraagt om eenvoudiger en integraal te werken. Met minder beleid en regels en meer spelregels. Op 8 maart hebben Friese bestuurders (wethouders, gedeputeerden, leden van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân) daarom gesproken over “Modern Bestuur”.

Bestuurders willen opschuiven naar meer onderlinge samenwerking (afstemmen visies, kaders, evt. één loket voor de burger). Er is verschil in inzicht over de weg daar naartoe en wat het eindplaatje moet worden. Men wil opschuiven naar meer participatie. Er zijn veel vragen over hoe je dat invult. Maar er zijn ook veel ideeën. Duidelijk is dat PS, Raden en AB goed moeten worden meegenomen in de veranderingen. Bekijk hier de presentaties die op 8 maart gehouden zijn.


Opbrengst van het lab

Men is het behoorlijk eens over een aantal uitgangspunten bij een nieuwe werkwijze:

  • Werk als overheden zoveel mogelijk vanuit een gedeelde ambitie en visie en draag die uit
  • Mensen vanaf het begin betrekken (co-creatie)
  • Kaders meegeven/samen kaders opstellen, inhoudelijk en voor de samenwerking
  • Bij de invulling van de samenwerking ruimte bieden voor maatwerk
  • Gericht zijn op de waarden van de samenleving (zoek daarnaar) en zorgen voor eigenaarschap van partners bij de oplossing/ontwikkeling
  • Biedt als overheid vaker een procesrol aan, i.p.v. of naast een inhoudelijke rol
  • Benut koppelingskansen a) met andere wensen en opgaven en b) met wensen en opgaven van anderen
  • Geef ruimte voor innovatie/lerend werken (pilots)

 

En als niemand het oppakt of mee wil doen?

Voorgaande gaat wel uit van de aanname dat mensen mee willen doen. Duidelijk is dat er ook onderwerpen zijn waar wel urgentie zit, maar waar de urgentie niet breed gevoeld wordt. Klimaat is zo’n onderwerp. Bij dergelijke onderwerpen is de bereidheid om mee te werken bij burgers, bedrijven en organisaties beperkt. Ook is het lastiger om als overheden onderling goede afspraken te maken over de samenwerking. Volgens meerdere aanwezigen vragen (juist) dergelijke onderwerpen een gezamenlijke visie en ambitie van de Friese overheden. En het uitdragen van deze visie en ambitie om anderen mee te krijgen. Je kunt dan ook beter uitleggen dat bepaalde maatregelen nodig zijn, ook als dat voor sommige mensen helaas vervelende consequenties heeft. Deze onderwerpen vragen om een gezamenlijke overheidsinzet en afspraken daarover. Evt. een regisseur.

Maar hoe dan?

Een werkwijze die meerdere keren genoemd is, is om op het niveau van gebieden, dorpen, wijken plannen te maken waarin meerdere opgaven samen komen. Ook coöperaties worden genoemd als mogelijke vorm om opgaven te realiseren.


Conclusie bijeenkomst 8 maart

Duidelijk is dat er al op allerlei plekken geëxperimenteerd wordt met nieuwe werkwijzen. Het is goed om daarover met elkaar in gesprek te blijven. En ook de benodigde nieuwe samenwerking vorm en inhoud te geven. Werkende weg thema's vormgeven en elkaars rollen versterken. 8 maart was een start van het gesprek over Modern Bestuur.

Deel dit: