Omgevingslab Steden en Dorpen

Resultaten

Opvallende resultaten: opgaven en opties


Leefbare Friese steden en dorpen. Waar je prettig kunt wonen, werken en recreëren. Hoe zien die eruit en welke voorzieningen moeten beschikbaar zijn? En zorgt de overheid daarvoor of doen de inwoners zoveel mogelijk zelf? Omgevingslab Steden en Dorpen levert de bouwstenen.

In Omgevingslab Steden en Dorpen is gewerkt aan bouwstenen voor een groot aantal onderwerpen. Energietransitie, klimaatadaptatie, werk, economie, bereikbaarheid, demografie en leefbaarheid, wonen, voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit. Veel van de inhoud voor de bouwstenen komt uit een interactief proces met de Friese samenleving. Tijdens bijeenkomsten is gesproken over dilemma’s gerelateerd aan bovenstaande onderwerpen. Veel van deze dilemma’s gingen over de mate waarin de overheid sturend en regisserend is, of vooral faciliterend om ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving. Dat leverde goede inzichten op in de mate waarin de samenleving ruimte nodig heeft om integrale initiatieven te ontwikkelen. 

Deze inhoud is omgezet naar bouwstenen die de overheden kunnen benutten voor hun omgevingsvisies. De bouwstenen duiden een heldere en eenduidige richting én geven aan de verschillende partners ruimte om zorgvuldige afwegingen te maken en die te combineren met de eigen verantwoordelijkheden en toekomstige Omgevingsvisies. 

 


Opbrengst van het lab

De Omgevingswet vraagt om intensieve participatie vanuit de samenleving bij het opstellen van Omgevingsvisies, een open houding van bestuurders voor opinies en initiatieven vanuit de samenleving; kortom Modern Bestuur. De volgende aandachtspunten zijn essentieel bij het ontwikkelen van Omgevingsvisies:

  • Flexibele visie op de toekomst 
  • Vastleggen robuuste structuren (dat wat als zeer waardevol wordt gezien, zoals natuur en monumentale structuren) 
  • Voortdurende monitoring van ontwikkelingen en visies/plannen waar nodig aanpassen 
  • Nauwe samenwerking tussen alle relevante partners 
  • Ruimte voor initiatieven van burgers en voor experimenten 

Deel dit: