Omgevingslab Veiligheid

Resultaten labs

Opvallende resultaten en keuzes/dilemma's


Bij het opstellen van de omgevingsvisie worden vele beleidsvelden geïntegreerd. Inzicht in (keuzes rond de) omgevingsveiligheid is dan uiteraard ook van belang. In het Omgevingslab Veiligheid hebben we gekeken naar de mogelijkheden rond veiligheid die er zijn voor de Omgevingsvisie.

 

Op tijd keuzes maken voor veiligheid 

Als een gemeente in een vroeg stadium naar veiligheid kijkt, bestaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld een minder risicovolle locatie voor een fabriek te zoeken. Of de gemeente kan zorgen voor voldoende afstand tussen een risicobron en een kwetsbaar gebouw of een kwetsbare locatie. Dit helpt om het aantal mogelijke slachtoffers bij een ongeval te verminderen. 

 

Op welke veiligheidsvragen kan een gemeente voorsorteren?

In welke gebiedstypen laat de gemeente de vestiging of uitbreiding toe van activiteiten met (complexe) externe veiligheidsrisico’s? En hoe worden kwetsbare typen gebieden beschermd bij ontwikkelingsplannen? Zijn instructieregels gewenst? Of is een beperkingengebied een mogelijk middel? Hoe voorkomt een gemeente risico’s als gevolg van weersextremen? Zijn er bij bepaalde locaties beschermende maatregelen nodig? Hoe draagt de gemeente zorg voor een goede bereikbaarheid van objecten en ruimtes voor hulpdiensten? En hoe is de verkeersveiligheid geborgd bij nieuwe ontwikkelingen?

De keuze voor een veiligheidsstrategie is bij al dit soort vragen ook vooral een politieke afweging. Wat vinden de bestuurders belangrijk en wat staat er in het coalitieakkoord? De werkgroep Omgevingslab Veiligheid heeft zes strategieën benoemd op welke wijze veiligheid kan worden geïntegreerd in de gemeentelijke Omgevingsvisie. 


Opbrengst van het lab

Kansen en mogelijkheden voor veiligheid

Het Lab heeft inzichtelijk gemaakt waar de kansen en mogelijkheden liggen voor veiligheid, wat de ambities zijn voor een veilige leefomgeving. In het lab zijn de onderwerpen externe veiligheid, evenementen, energietransitie, klimaat, verkeersveiligheid en sociale veiligheid aan bod gekomen.

De resultaten van het Lab zijn verwerkt in de bouwsteen Veiligheid. Dit is een inspiratiedocument voor gemeenten. De bouwsteen is een levend document die bruikbaar is en blijft voor de vorming van de gemeentelijke omgevingsvisies. De bouwsteen agendeert het thema veiligheid geagendeerd en maakt de (on)mogelijkheden inzichtelijk.


Deel dit: